Obchodné podmienky

Obchodné podmienky sa riadia obchodným zákonníkom Českej republiky č.513/191 Zb. v znení neskorších prepisov a ďalej sa riadi nižšie uvedenými podmienkami.

Objednávka tovaru

 • Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné a zároveň vyjadrujú súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.
 • Údaje na objednávke musia byť vždy pravdivé a presné.
 • Miestom dodania je adresa uvedená kupujúcim na objednávke.
 • Všetky údaje na objednávke sú dôverné a neposkytnuteľné ďalšej osobe.

Platba tovaru a dodacia lehota

Platbu za tovar je možné uskutočniť týmito spôsobmi:

 • platba vopred na účet predávajúceho 2902073419/2010 s uvedeným variabilným symbolom. Kúpna zmluva je splatná po dobu 14 dní od jej uzavretia. Po uplynutí tejto doby kúpna zmluva zaniká a objednávka je stornovaná.
 • on-line platba prostredníctvom platobnej karty s presmerovaním na zabezpečenú platobnú bránu.

Dodacia lehota tovaru:

 • Hradené prevodom na účet - po uhradení objednávky je tovar odoslaný nasledujúci pracovný deň na uvedenú dodaciu adresu kupujúceho.
 • On-line platba prostredníctvom platobnej karty - po uhradení objednávky je tovar odoslaný nasledujúci pracovný deň na uvedenú dodaciu adresu kupujúceho.
 • Osobný odber na výdajných miestach v ČR - uhradené objednávky sa odosielajú každý utorok a štvrtok v dopoludňajších hodinách. O možnosti vyzdvihnutia je kupujúci vopred informovaný na uvedený e-mail v objednávke.

Tovar je možné doručiť prostredníctvom PPL a Zasielkovne a zaslanie je účtované podľa tarify vybraného dopravcu.

V prípade nevyzdvihnutého tovaru u vybraného dopravcu môže predávajúci požadovať vzniknuté náklady. Pri vrátení tovaru a opätovnom zaslaní kupujúcemu môže predávajúci účtovať ďalšie vzniknuté náklady na poštovné.

Záručné doba

Záručná doba začína platiť od prevzatia tovaru kupujúcim tj dňom uvedenom na daňovom doklade (faktúre), alebo prevzatím od prepravcu.

Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Záručná doba sa vzťahuje na vady tovaru spôsobené chybou pri výrobe, alebo chybou na materiáli. Záručná doba sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru v dôsledku nesprávneho používania kupujúceho.

Všetky vyššie uvedené podmienky vojdú do platnosti voči zákazníkovi dňom odoslania záväznej objednávky (kúpnej zmluvy).

 

Právo odstúpiť od zmluvy

 • Do 14 dní má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. Uplynutím stanovenej lehoty zaniká právo kupujúceho odstúpiť bez uvedenia dôvodov od kúpnej zmluvy.
 • Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení od kúpnej zmluvy informovať na e-mailovú adresu info@terrymoda.cz alebo korešpondenčne na adresu THEMIRA s.r.o., Nerudova 486, 549 41 Červený Kostelec.
 • V oznámení o odstúpení od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný uviesť číslo objednávky a špecifikovať tovar jeho a počtom objednaných metrov a kusov. Odstúpenie od zmluvy je účinné v okamihu vrátenia tovaru predávajúcemu.
 • Kupujúci je povinný do 14 dní vrátiť tovar nepoškodený, nepoužitý so všetkými dokladmi, ktoré prevzal spolu s tovarom späť predávajúcemu.
 • Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a odpočítať ho od vrátenej čiastky.
 • Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom je vtedy, ak s tým kupujúci súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 • Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu vráteného tovaru prevodom na bankový účet.
 • Pravidlá ochrany osobných údajov

  V spoločnosti THEMIRA s.r.o., IČO: 60914980 so sídlom Okružní 974, 549 41 Červený Kostelec, ďalej len „spoločnosť“ venujeme ochrane osobných údajov veľkú dôležitosť, pretože sme si vedomí významu ochrany osobných údajov pre súkromie. V tomto dokumentu sa dozviete, aké údaje spracovávame o našich zákazníkoch a užívateľoch eshopu, na základe akého právneho statusu ich spracovávame, na aké účely ich používame alebo odovzdávame a tiež aké máte práva v súvislosti s týmto spracovaním osobných údajov.

  Spoločnosť sa zaväzuje spĺňať Nariadenie EÚ 2016/679 ďalej len „Nariadenie GDPR“ i Zákon o ochrane osobných údajov 101/2000 v aktuálnom znení a reagovať na ďalšiu legislatívu v tejto oblasti. Nemáme v úmysle vaše osobné údaje zasielať mimo EÚ alebo nejakej medzinárodnej organizácii.

  1. Kontaktné údaje

  Správcom osobných údajov je THEMIRA s.r.o., IČO: 60914980 so sídlom Okružná 974, 549 41 Červený Kostelec. Kontaktné údaje na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov sú: Lenka Neumannová , tel.: +420 603 832 550

  2. Matica spracovania osobných údajov

  Popis spracovania Zmysel spracovania Dotknuté osobné údaje Nadobudnutie súhlasu Doba uloženia
  Údaje pre objednávku Zaistenie dodania objednávky Kontaktné a fakturačné údaje Plnenie zmluvy, objednávky Po dobu platnosti zmluvy, objednávky
  Reklamácia Pre proces reklamácie Fakturačné údaje Plnenie zmluvy Počas reklamačnej lehoty
  Fakturácia Zaistenie fakturácie Fakturačné údaje Právna povinnosť zákon o DPH 10 rokov
  Zasielanie ponúk Informácie o novom tovare a službách E-mailová adresa Oprávnený záujem Do podania námietky
  Správanie a nastavenie používateľov Skvalitnenie a komfort služieb Nastavenia pre registrovaný účet (počet pečiatok, kontaktné údaje, sledované / obľúbené produkty, správanie pri čítaní newsletterov) a pre všetkých návštevníkov (údaje o správaní na e-shope) viac informácií viď dokument „cookies Oprávnený záujem Do podania námietky

  Údaje pre objednávku

  Zmysel spracovania: Zabezpečenie dodania objednávky

  Dotknuté osobné údaje: Kontaktné a fakturačné údaje

  Nadobudnutie súhlasu: Plnenie zmluvy, objednávky

  Doba uloženia: Po dobu platnosti zmluvy, objednávky

  Reklamácia

  Zmysel spracovania: Pre proces reklamácie

  Dotknuté osobné údaje: Fakturačné údaje

  Nadobudnutie súhlasu: Plnenie zmluvy

  Doba uloženia: Počas reklamačnej lehoty

  Fakturácia

  Zmysel spracovania: Zaistenie fakturacey

  Dotknuté osobné údaje: Fakturačné údaje

  Nadobudnutie súhlasu: Právna povinnosť zákon o DPH

  Doba uloženia: 10 rokov

  Zasielanie ponúk

  Zmysel spracovania: Informácie o novom tovare a službách

  Dotknuté osobné údaje: E-mailová adresa

  Nadobudnutie súhlasu: Oprávnený záujem

  Doba uloženia: Do podania námietky

  Správanie a nastavenie používateľov

  Zmysel spracovania: Skvalitnenie a komfort služieb

  Dotknuté osobné údaje: Nastavenia pre registrovaný účet (počet pečiatok, kontaktné údaje, sledované / obľúbené produkty, správanie pri čítaní newsletterov) a pre všetkých návštevníkov (údaje o správaní na e-shope) viac informácií viď dokument „cookies

  Nadobudnutie súhlasu: Oprávnený záujem

  Doba uloženia: Do podania námietky

  Vysvetlenie k matici v tabuľke:
  Nadobudnutie súhlasu - sú zákonné odôvodnenie spracovania a sú definované v nariadení GDPR, článkoch 6 a 9.
  Doba uloženia – je položka, ktorá definuje, po akú dobu sú osobné údaje uložené, popr. spracovávané
  Ak je spracovanie na základe na právnom titule „Uzavretie alebo plnenie zmluvy“ sú vaše osobné údaje nutné k úspešnému uzavretiu / procesu aj dokončeniu plnenia objednávky alebo zmluvy a rovnako ich uchovávať a spracovávať na základe doby a povinností stanovených zákonom a nesmieme ich obmedziť ani vymazať.

  3. Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov

  Rovnako ako naša spoločnosť má práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte aj vy určité práva pri spracovaní vašich osobných údajov. Medzi tieto práva patria:

  Právo na prístup
  Máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko je popísané tejto pasáži dokumentu „Pravidlá ochrany osobných údajov“. Môžete požiadať aj o výpis údajov, ktoré o vás vedieme. Výpis pripravíme v bežnom formáte podľa našich možností (konkrétne požiadavky na výpis nie sú možné). Výnimkou, kedy výpis nie je možné vykonať sú prípady dokumentov pri ktorých zverejnení by boli ohrozené práva a slobody iných osôb a nariadenia GDPR (o osobné údaje ďalších osôb, ochrana obchodného tajomstva, duševného vlastníctva …).

  Právo na opravu
  Ak zistíte, že nami vedené / spracovávané osobné údaje potrebujete doplniť alebo zmeniť, máte právo o to požiadať.

  Právo na výmaz
  Iba v niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje vymažeme pri splnení niektorej z týchto podmienok:

  • vaše osobné údaje už nepotrebujeme a uplynula teda ich lehota na spracovanie/uchovanie;
  • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom ide o údaje, na spracovanie ktorých je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
  • Ak využijete svojho práva vzniesť námietku proti spracovaniu u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov, a spoločnosť zistí, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemá alebo sa domnievate, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

  Aj tak to neznamená, že budú zmazané všetky vaše osobné údaje. Toto právo nemožno aplikovať, ak spracovanie vašich osobných údajov je aj naďalej nevyhnutné na splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon či obhajobu našich právnych nárokov.

  Právo na obmedzenie spracovania
  Toto sa týka spracovania z titulu oprávneného záujmu. K obmedzeniu spracovania dôjde v prípade podania námietky a obmedzenie bude trvať počas posudzovania námietky.

  Právo na prenositeľnosť
  Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže ísť len o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

  Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
  Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať; v ostatných prípadoch tak urobíme, pokiaľ nebudeme mať závažné oprávnené dôvody na to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

  Právo podať sťažnosť
  Aj pri uplatnení všetkých popísaných práv, máte stále právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  4. Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?

  Dotknuté osobné údaje spracováva naša spoločnosť ako správca. Stanovujeme vymedzené účely, na ktoré vaše osobné údaje zhromažďuje, určuje prostriedky spracovania a zodpovedá za ich riadne vykonanie.

  Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať aj ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe správcu alebo ako spracovatelia:

  • Prevádzkovatelia platobných systémov
  • Prepravným a zásielkovým partnerom
  • Dodávateľom tovaru alebo servisným centrám výrobcov v prípade reklamačného konania
  • Reklamným a sociálnym sieťam (Google, Facebook, Instagram, Zoznam)
  • Poskytovateľom cloudových služieb a IT technológií zaisťujúcich prevádzku našich systémov
  • Spracovateľom a prevádzkovateľom marketingu a marketingových nástrojov

  5. Ako uplatniť výkon práv

  Pri uplatnení niektorých z týchto práv môžete podať žiadosť do našej spoločnosti týmto spôsobom:

  Osobne:
  Na adrese našej spoločnosti overíme vašu totožnosť podľa občianskeho preukazu alebo pasu a bude s vami spísaná žiadosť a oznámený termín vybavenia. Bez overenia totožnosti nie je možné žiadosť prijať.

  K dátumu vybavenia vám tu bude po opätovnom overení totožnosti odovzdané osobne písomné Vyrozumenie o výsledku žiadosti a súvisiace materiály.

  Za požiadavku na viac ako jednu kópiu sme oprávnení účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Úkony spojené s výkonom práv dotknutých osôb sú bezplatné. Ak sa však žiadosti považujú za zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä preto, že sa opakujú, potom môžeme uložiť administratívny poplatok alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

  Elektronicky:
  Vašu žiadosť pošlite na e-mail info@terrymoda.sk s platným elektronickým podpisom, bez tohto potvrdenia totožnosti nemôže byť uznaná.

  Do žiadosti treba uviesť najmä:

  • Identifikačné údaje – meno, priezvisko, dátum narodenia
  • O výkon akého práva žiadate
  • Upresnenie žiadosti – napr. v prípade opravy správne údaje
  • Telefón – pre prípadné upresnenie a dohovor na ďalšom postupe

  V prípade, že vzniknú pochybnosti o vašej totožnosti, sme oprávnení vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií pre potvrdenie totožnosti.

Na vašom súkromí nám záleží

Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.

Povoliť všetkoPodrobné nastavenie