Podmienky súťaže

Podmienky súťaže

I. Základné ustanovenia

1.1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť THEMIRA sro , so sídlom na adrese Okružná 974, 549 41 Červený Kostelec , Česká republika, IČO: 60914980 (ďalej len „usporiadateľ“)., ako prevádzkovateľ serverov www.terrymoda.cz , www.terrymodask . .terrymoda.pl .

1.2. Súťaží viac účastníkov súťaže, ktorí splňujú nižšie uvedené pravidlá, o výhru (ďalej ako „súťaž“).

1.3. Výhrou je 12 poukazov (každý poukaz v hodnote 83,3 €) na nákup látok (ďalej ako „výhra“) v e-shopoch www.terrymoda.cz , www.terrymoda.sk , www.terrymoda.pl . Každý jednotlivý poukaz v hodnote 83,3 € bude mať platnosť jeden kalendárny mesiac. Platnosť každého poukazu bude uvedená priamo na poukaze. Pokiaľ výherca daný poukaz neuplatní v danom mesiaci, prepadá jeho platnosť bez náhrady.

1.4. Súťaž prebieha v čase od 1. 5. 2023 , od okamihu zverejnenia na www.terrymoda.cz , www.terrymoda.sk , www.terrymoda.pl , do ukončenia o 23:59 dňa 31. 7. 2023. (ďalej len „doba konania“).

1.5. Zákazníkom je každá plne svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá zakúpi na e-shope www.terrymoda.cz , www.terrymoda.sk , www.terrymoda.pl tovar (ďalej ako „zákazník“).

1.7. Účastníkom súťaže je každý zákazník objednávajúci tovar na adresu v Slovenskej republike, Poľsku a Slovenskej republike , ktorý splní tieto kumulatívne stanovené podmienky: a) je registrovaný alebo prihlásený na e-shope www.terrymoda.cz , www.terrymoda.sk , www.terrymoda .pl , b) vysloví súhlas pri vytváraní svojej objednávky so zaradením do súťaže tak, že zaškrtne tlačítkoSúhlasím so zaradením do súťaže a potvrdzujem, že som sa zoznámil/a so súťažnými podmienkami , c) urobí v čase konania súťaže objednávku na e -shope www.terrymoda.cz , www.terrymoda.sk alebo www.terrymoda.pl v minimálnej hodnote 40 ad) zároveň nie je veľkoodberateľom (ďalej ako „účastník“).

II. Základné podmienky súťaže

2.1. Účastník, ktorý súhlasí so zaradením do súťaže, zároveň vyslovuje súhlas s týmito súťažnými podmienkami a potvrdzuje, že sa s týmito súťažnými podmienkami zoznámil.

2.2. V Dobe konania súťaže účastník nakúpi tovar na e-shope www.terrymoda.cz , www.terrymoda.sk alebo www.terrymoda.pl (ďalej ako „nákup “) a tento nákup riadne a včas uhradí, a to podľa splatnosti uvedenej vo faktúre za nákup a nákup prevezme (alebo najneskôr dňa 31. 7. 2023 ) pred vyhlásením. Pokiaľ bude nákup vrátený do 14 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia a účastníkovi budú vrátené peniaze za nákup, bude účastník automaticky vyradený zo súťaže.

2.3. Zo súťaže budú vyloučení tí, ktorí:

2.3.1. Nesplní podmienky súťaže uvedené v týchto pravidlách;

2.3.2. Budú konať v rozpore so zákonom a/alebo s dobrými mravmi a/alebo sa dopustia podvodného konania v súvislosti so súťažou;

2.3.3. Sú v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu k Usporiadateľovi, ako aj k osobám s Usporiadateľom personálne a majetkovo spjatými, vrátane ich príbuzných a osôb im blízkych.

2.4. V prípade vylúčenia účastníka nemá taký účastník právo na náhradu akýchkoľvek nákladov, škody, či ušlého zisku, ktoré by mu mohli vzniknúť vylúčením zo súťaže.

III. Podrobné podmienky účasti v súťaži

3.1. Účastník, ktorý splní podmienky pre účast v súťaži uvedenej v týchto pravidlách, je automaticky zaradený do súťaže o výhru.

3.2. Usporiadateľ vyberie na základe náhodného žrebovania jedného výhercu . Výherca bude musieť odpovedať maximálne do 48 hodín od vyhlásenia . Ak tak neurobí, súťaž bude ukončená bez výhercu.

3.3. Účastník, ktorý odstúpi od kupnej zmluvy podľa bodu 2.2. pravidiel súťaže, nebude zaradený do žrebovania o výhru.

3.4. Výhercovia budú vybraní zo všetkých účastníkov, ktorí splnia pravidlá účasti na súťaži.

3.5. Usporiadateľ si vymieňa právo v prípade pochybnosti o možnom vyloučení účastníka rozhodnúť bez uvedenia dôvodu a bez riadneho zdôvodnenia. Tiež vylúčenie zo strany Usporiadateľa je vždy platné.

 

IV. Vyhlásenie Výherca

4.1. Vyhlásenie Výhercu prebehne dňa 1. 8 . 2023 . Výherca bude o tejto skutočnosti vyrozumený telefonicky a/alebo prostredníctvom emailu uvedeného vo svojom účte na e-shope www.terrymoda.cz , www.terrymoda.sk alebo www.terrymoda.pl .

V. Osobné údaje

5.1. Správcom osobných údajov Účastníka je Usporiadateľ. Kontakt na Usporiadateľa je uvedený na www.terrymoda.sk/kontakt/ .

5.2. Účelom spracovania osobných údajov Účastníka je riadna účast v súťaži as tým súvisiace činnosti ako sú napr. vyhodnotenie Účastníkov, kontrola a vyhodnotenie splnenia podmienok súťaže zo strany Účastníkov, verejné vyhlásenie výhercu (najmä na sociálnych sieťach Terrymoda) a kontaktovanie výhercu výhry. Pri zverejňovaní výhercu bude uvedené iba meno.

5.3. Právnym základom spracovania je oprávnený záujem Usporiadateľa na tom, aby osobnými údajmi Účastníka za vyššie uvedenými účelmi disponoval, pretože každý Účastník sa Súťaže zúčastňuje dobrovoľne na základe svojho výslovného súhlasu so zaradením do Súťaže. Zaradením do súťaže zároveň Účastník výslovne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely Súťaže.

VI. Záverečné ustanovenia

6.1. Usporiadateľ prehlasuje, že nie je zodpovedný za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.

6.2. Usporiadateľ si vyhrazuje právo meniť podmienky Súťaže, nahradiť ceny v súťaži za ceny podobného typu alebo zodpovedajúce hodnote, prípadne Súťaž úplne zrušiť.

6.3. Usporiadateľ si vyhrazuje právo kedykoľvek v priebehu Súťaže Pravidlá súťaže zmeniť alebo doplniť.

6.4. Usporiadateľ si vyhrazuje právo v prípade zistenia podvodného konania, či akéhokoľvek iného nevhodného konania Účastníka uvedeného pod bodom 2.2. Pravidiel súťaže vybrať Výhercu náhradného podľa bodu 3.2. Pravidiel súťaže.

6.5. Účastník nemá právo na náhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účastou v súťaži.

6.6. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 1.5.2023 , pričom každý Účastník svojím zaradením do súťaže vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.

6.7. Všetky pravidlá, ktoré nie sú upravené v tomto súťažnom poriadku, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Na vašom súkromí nám záleží

Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.

Povoliť všetkoPodrobné nastavenie